Solceller i samband med takbyte

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Många fastigheter byggdes under 60- och 70-talets miljonprogram, men som nu står inför omfattande behov av renovering och energieffektivisering. Det förväntas också många takrenoveringar och takbyten, vilket öppnar upp för nya möjligheter till samtidig installation av solceller.

MILJONPROGRAMMETS TAKRENOVERINGAR
Svenska forskare har inom ramen för E2B2’s projekt ”Miljontak – takrenovering med solceller” från år 2017 undersökt vilka förutsättningar som finns för att i samband med förestående takrenoveringar förse miljonprogrammets många bostadshus och bostadskomplex med solceller. Representanter för bostadsföretag, entreprenörer, solcellsföretag och arkitekter har i samråd tagit fram en modell, med förslag att bostadshusens platta tak ersätts med låglutande sadeltak eller upphöjt pulpettak, som sedan täcks med solceller.

PREFABRICERADE SOLTAK
Tack vare att installationen av solceller kan ske på en prefabricerad takstomme, kan takintegrerade solceller och underliggande tilläggsisolering utgöra takbeläggning. Det sparar kostnaden för separat material till takbeläggning, t ex takpannor eller takplåt.

PERFEKT TAKLUTNING FÖR SOLCELLER
Det innebär möjlighet att utnyttja de platta takens goda solelspotential. Under det nya låglutande taket skapas också ett vindsutrymme, som kan utnyttjas för tekniska installationer, t ex växelriktare och energistyrsystem för anslutning till fastighetens elbilsladdning eller framtida batterilager.

FÖRKORTAD TIDSÅTGÅNG FÖR TAKRENOVERING
Prefabriceringen av taken möjliggör förkortade ledtider, med resultatet att installations-och renoveringsarbeten går betydligt snabbare. Det minskar även behovet av väderskydd under tiden för takrenoveringen. Genomförda beräkningar visar att totalkostnaden för takrenoveringen inte behöver öka – utan tvärtom – livstidskostnaden minskar.

FÖRBÄTTRAD ENERGIBALANS
Vid traditionell takrenovering färdigställs renoveringsarbetet, varefter den efterföljande solcellsinstallationen genomförs. För en genomsnittlig fastighet inom miljonprogrammet beräknades takintegrerade solceller år 2017 kunna bidra med 25 – 30 kWh per kvm och år till fastighetens energibalans. Med dagens effektivare solceller kan ytterligare en handfull kilowattimar kunna adderas.

FÖRST TAKBYTE – SEDAN SOLCELLER
Även om fastighetsägaren beslutar att först lägga traditionell takbeläggning, varpå sedan normala utanpåliggande solpaneler installeras, så finns ekonomiska vinster att hämta. För en totalentreprenad kan takläggare först lägga ett nytt tätskikt, med genomföringar för solpanelfästen och kabelgenomföringar, komplett inklusive material- och tätskiktsgaranti. Därefter genomför solcellsinstallatörerna monteringen av solpaneler, inklusive installationsgaranti. Det ger bästa förutsättningar för en säker och problemfri drift av solcellsanläggningen.

LÄGRE KOSTNAD FÖR BYGGSTÄLLNINGAR
Vid samtidig takrenovering och solcellsinstallation behöver byggställningar bara resas och nedmonteras vid ett tillfälle, vilket sparar en hel del pengar. Även tiden för planering och projektering minskar, samtidigt som informationsutbytet mellan takläggare och solcellsmontörer underlättas. Det minskar risken för att fel och missförstånd skall uppstå.

DAGENS BILLIGARE SOLCELLER MED HÖGRE VERKNINGSGRAD
Projektet genomfördes år 2017, men är måhända än mer aktuellt idag. Både traditionella takmonterade solpaneler och takintegrerade solceller har vidareutvecklats och håller numera en mycket hög kvalitet, samtidigt som verkningsgraden ökat ytterligare. Det innebär att ännu mer energi och effekt kan utvinnas per kvadratmeter. Installationen har blivit smidigare och driften har förenklats tack vare bra funktioner för visualisering, datainsamling, statistik och rapporter. Numera finns även möjligheter att ansluta växelriktarna till övergripande fastighetssystem, för god överblick och helhetssyn på energiproduktion och energianvändning inom enskilda fastigheter eller hela fastighetsbestånd.

Det är viktigt att få fastighetsägare att fokusera på helhetslösningar, där solceller utgör en viktig komponent i fastigheters totala energibalans – både som förnybara energiproducenter och energieffektiva effektsparande energianvändare.