Gör solceller obligatoriska för nyproducerade hus

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Nyproducerade hus omfattas av särskilda krav på energieffektivitet. När solceller installeras i nya hus och byggnader, så bidrar det markant till att uppfylla kraven på energieffektivitet. Dock är det bara den solproducerade elen som används momentant för att förse huset eller byggnaden med fastighetsel – d v s elen som driver pumpar, fläktar, styr- och reglersystem, fast belysning i allmänna utrymmen m m – som får tillgodoräknas i kravet.

SÄRSKILDA KRAV PÅ ENERGIEFFEKTIVITET I NYBYGGDA HUS
För byggnader som har fjärrvärme till uppvärmning kan en solcellsanläggning reducera energianvändningen med 3 – 5 kWh per kvm och år i förhållande till byggreglernas krav. För byggnader med bergvärme är motsvarande schablonmässiga värde 6 – 8 kWh per kvm per år.

Det finns däremot inget hinder att den solproducerade elen används till att förse lägenheterna med hushållsel – eller varför inte solel till laddstolpar som förser elbilar och laddhybrider med förnybart producerad solenergi – vilket ger en god inbesparingseffekt eftersom mindre nätel behöver köpas in. Det kräver dock att hela huset eller byggnaden har ett gemensamt abonnemang för all inkommande el, samt att de separata elabonnemangen för varje enskild lägenhet slopas.

INDIVIDUELLA MÄTARE PER LÄGENHET
Ett alternativ är förstås att varje lägenhet får individuell mätning (IMD) av den egna förbrukningen av producerad solel – vilket också kan gälla för byggnadens egna laddstolpar vid p-platserna – men det blir förstås lite krångligare.

UTNYTTJA TAKYTOR EFFEKTIVARE
I befintliga byggnader är den inkommande nätelens anslutningspunkt viktig, d v s den punkt där solcellsanläggningen är ansluten. Om ett gemensamt elabonnemang inte finns för all inkommande nätel, kan den producerade solelen bara utnyttjas till byggnadens gemensamma el. Möjligheten att ha ett gemensamt elabonnemang kan dock begränsas av regler på elmarknaden, vilket innebär att varje hyresgäst och lägenhetsinnehavare har rätt att välja eget elabonnemang, och även byta till annat elabonnemang. Vid uppförande av nyproducerade byggnader finns bättre förutsättningar att planera hur elanslutningar och elabonnemang skall planers och projekteras.

LITEN EXTRAKOSTNAD FÖR SOLCELLER
Vid nybyggnation är investeringen i en solcellsanläggning oftast en marginell extrakostnad. Även att samordna investeringen i solceller vid större byggprojekt underlättas betydligt, i jämförelse med en separat enskild investering. I nyuppförda hus finns det också större möjligheter att använda byggnadsintegrerade solceller, vilket betyder att solcellerna blir en del av byggnads-, fasad- eller takmaterialet. Det kan reducera kostnaden för egen solelproduktion i byggnaden, och därmed också ersätta kostnader för en del av byggmaterialen för det yttre klimatskalet.

TIDIG PLANERING FÖR SOLCELLER MINIMERAR SENARE PROBLEM
För befintliga tak måste hänsyn tas till takhållfastheten samt att takbeläggningen är i gott skick, för att undvika framtida problem med t ex takläckage och underhåll. Det blir helt enkelt besvärligt att underhålla och renovera ett tak som är fullt med solpaneler. Det är något som kan undvikas när solceller planeras in redan i projekteringsfasen för ett byggprojekt.

SKUGGBILDNING KAN UNDVIKAS
En annan utmaning vid installation av solcellsanläggningar på befintliga tak är att hitta lämpliga placeringar för solpanelerna. Hänsyn måste tas till hindrande takobjekt – inte bara rent fysiskt – utan även till hur dessa påverkar skuggbilden på taket. Planering för skuggbildningar är en viktig förutsättning för att investeringen i solceller skall bli så lönsam som möjligt. Ventilationsaggregat, rökluckor, takkupor och takfönster påverkar i stor utsträckning hur solpaneler placeras och installeras på taket. Även antenner, mobilmaster, skorstenar, ventilationsrör och stolpar har stor inverkan på solelproduktionen.

NYPRODUKTION GER EFFEKTIVARE SOLELPRODUKTION
Alla dessa problemställningar kan undvikas vid samtidig planering och projektering för solceller vid nyproduktion. Exempelvis kan ventilationsaggregat och annan takplacerad teknikutrustning placeras på takets norra del, så att resten av takytan blir fri från skuggbildande objekt, Detsamma gäller för t ex rökluckor och mobilmaster, som också med fördel kan förläggas till de takytor som vetter mot nordvästligt, nordostligt eller nordligt väderstreck.

Naturligtvis skall Sveriges befintliga takytor i så hög utsträckning som möjligt utnyttjas för produktion av förnybar el från solelen, men den takeffektivaste solelproduktionen fås vid nyproduktion av byggnader. Då kan hänsyn tas till solceller redan i planeringsstadiet, vilket ger bättre utnyttjande av takytorna för solpanelerna. För många fastighetsbolag och större fastighetsägare är det redan en självklarhet att solcellsanläggningar alltid finns med vid planering av nya hus och byggnader – med det borde vara en självklarhet – rentav kanske obligatoriskt – för många fler fastighetsägare.