Är solpaneler klimatvänliga?

Artikel skriven av Ulf Wengeler

De flesta vet att solceller är källan till ren och förnybar el – direkt från solen. Den är ett fantastiskt komplement till Sveriges goda energimix, men framförallt ett bra steg för fastighetsägare på vägen att bli mindre beroende av köpt nätel.

SOLPANELERS MILJÖAVTRYCK
Frågan är vad som händer innan solpanelerna installeras på taket – d v s vid framtagningen av råvarorna som behövs vid tillverkningen av solpaneler, och förstås vad som händer under själva tillverkningen. Sedan tillkommer transporten från Kina, Vietnam, Sydkorea m fl till Sverige. Vilket miljöavtryck ger solpaneler under hela processen – från råvarubrytning till installation – och framförallt under solcellsanläggningens hela livstid?

FÖRNYBAR ENERGI VISAR VÄGEN
Det krävs en rejäl omställning av energisystemet på global nivå, för att begränsa klimathotet och den stundande temperaturhöjningen som förväntas under flera decennier framöver. Förnybar energi är en av de viktigaste faktorerna för att bereda vägen mot en mer hållbar och för mänskligheten behagligare värld att leva i.

ENORM POTENTIAL FÖR FÖRNYBAR ENERGI
Både vindkraften och solenergin har tillräcklig potential att förse hela världen med den el som behövs – både nu och under de närmaste decennierna. Den socio-ekonomiska potentialen för solenergi är ca 10 gånger högre än för vindkraft, enligt vissa forskare. Det är lätt att inse när solinstrålningen på vår planet dagligen innehåller mycket mer energi än vad världens befolkning förbrukar.

TILLVERKADE PRODUKTER GER OCH EN MILJÖSKULD
Redan när solpanelerna installeras på taket till fastigheten är de redan behäftade med både en koldioxid- och en miljöskuld. Det är egentligen inget anmärkningsvärd eftersom alla tillverkade produkter – av vilket slag de än må vara – har skapat ett avtryck på miljön och även bidragit till påspädning av koldioxidutsläppen.

SOLPANELERS LÅNGA VÄG FRÅN TILLVERKNING TILL INSTALLATION
Att tillverka solpaneler är energikrävande, påverkar miljön och tär på jordens resurser. Utvinningen av kisel kräver mycket energi och stor åtgång på vatten. Varje solpanel väger åtskilliga kilo, så materialåtgången är också stor. Därtill kommer transporten över världshaven innan solpanelerna äntligen når Sverige. Sedan skall de skickas vidare till en grossist, varifrån de distribueras till solcellsföretagen som slutligen installerar solcellsanläggningen på kundens tak.

SOLPANELER TILLVERKADE MED KOLKRAFT
Vid beräkning av solpanelernas miljöpåverkan måste flera faktorer vägas in, t ex var de är tillverkade och vilken typ av energi som använts vid tillverkningen. Vissa solceller innehåller även små mängder av sällsynta jordartsmetaller och ämnen som kanske inte är så miljövänliga. Drygt hälften av världens tillverkade solpaneler kommer från Kina, som i stor utsträckning använder kol för sin elproduktion. Av världens samlade elproduktion sker ca 35% med hjälp av kolkraft, varav Kina står för majoriteten. Det betyder förstås en ökad klimatpåverkan för alla tillverkade produkter från Kina.

SOLPANELER BETALAR AV SIN KOLDIOXID- OCH MILJÖSKULD
Skillnaden mellan solceller och nästan alla andra produkter är att de har förmågan att betala av sin koldioxid- och miljöskuld – tack vare att de producerar förnybar energi under hela sin livstid. Genom att den solproducerade elen antingen egenförbrukas i de fastigheter på vars tak solpanelerna är installerade – vilket minskar behovet av köpt nätel – eller förser det allmänna elnätet med mer förnybar energi, så minskar den också behovet av fossilt producerad el.

SOLCELLER BIDRAR TILL MINDRE FOSSIL EL I EUROPA
I Sverige är ca 98% av elen fossilfritt producerad, men vi är sammankopplade både till ett nordiskt – men framförallt ett europeiskt elnät – som till stora delar består av fossilt producerad el från kol eller naturgas. Faktiskt bidrar varje installerad solcellsanläggning i Sverige till att mindre fossil el behöver produceras i övriga Europa.

SNABB ENERGIÅTERBETALNING FÖR SOLCELLER
Energiåterbetalningstiden anger den tidsrymd som behövs för att solpanelerna skall kunna producera motsvarande energi och kompensera för energiåtgången vid tillverkningen – vilket för solceller installerade i Sverige är redan efter ca 2 – 4 år. Därefter ger de enbart ett positivt miljö- och klimatavtryck.

ÅTERVINNING AV SOLPANELER
Tillverkningen av solpaneler är resurs- och energikrävande, och det åtgår även en hel del energi för att återvinna solceller. Återvinningen kan också ge upphov till miljöskadliga utsläpp – knappast i Sverige eller övriga Europa – men särskilt i andra länder som har bristfällig lagstiftning för hantering av elektroniskt avfall.

EU-DIREKTIV REGLERAR ÅTERVINNINGEN
I Sverige och inom EU omfattas återvinning av solceller av ett direktiv som reglerar återvinning av elektroniska produkter – det så kallade WEEE-direktivet. Innebörden innebär att de som försäljer solpaneler på den europeiska marknaden omfattas av ett producentansvar, som skall säkerställa att återvinning av elektroniska produkter sker på rätt sätt. Producenten eller återförsäljaren skall informera konsumenten om var solpaneler och tillhörande elektronik skall återlämnas när de nått slutet av sin livslängd. I Sverige är det vanligen de kommunala återvinningscentralerna som tar emot avfallet. Därifrån distribueras de elektroniska avfallsprodukterna till ett av Naturvårdsverket godkänt insamlingssystem för elektroniskt avfall.

SOLCELLERS KLIMATAVTRYCK HAR UNDERSÖKTS
Branschorganisationen Svensk Solenergi publicerade år 2018 en rapport där just klimatavtryck för solceller i Sverige undersöktes. Rapporten tog hänsyn till att flertalet av Sveriges solpaneler har annat ursprung än Kina – t ex Vietnam och Sydkorea – där elen har högre andel icke-fossilt producerad el. Många tillverkningsenheter för solpaneler har själva sådana installerade på taket. Det presenterade resultatet visar att klimatavtrycket för solpaneler installerade i Sverige troligen ligger under 20 gram per kWh. I jämförelse med den nordiska elmixen ger det en skillnad på mellan 80 – 105 gram per kWh. En stor skillnad om man betänker att Sveriges befintliga och kommande solcellsanläggningar kommer att producera miljontals förnybara kilowattimmar under dess livstid.

Även Kungliga Tekniska Högskolan genomförde en studie år 2017, men med ett något avvikande resultat där endast en specifik solcellsanläggning i Stockholm-området studerades. Där blev resultatet av studien att solpanelerna beräknades ge upphov till ca 45 gram koldioxid per kWh – alltså en något högre klimatpåverkan än rapporten från Svensk Solenergi presenterade.

SOLCELLER EN RIKTIGT BRA INVESTERING
Den genomsnittliga emissionsfaktorn i Norden brukar beräknas till ca 100 – 125 gram koldioxid per kWh. Sammantaget ger alltså båda undersökningarna stöd för att solpaneler ger upphov till en betydande koldioxidbesparing, om hela solcellsanläggningens livstid tas i betraktande. Förutom olika åtgärder för energieffektivisering – d v s för att spara energi – så är en investering i solceller troligen den bästa åtgärden för enskilda villaägare, mindre fastighetsägare eller ägare av kommersiella fastigheter att bidra till en hållbar och klimatriktig energiomställning.

Det kan lätt konstateras att solceller är både en energi- och miljömässigt klok investering.