Solceller för komfortkyla i småhus

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Det framtida klimatet med globalt stigande temperaturer innebär också att Sverige drabbas. Vi får vänja oss vid högre temperaturer och fler värmeböljor. För att hålla klimatförändringarnas effekter inom rimliga gränser måste koldioxidutsläppen och energianvändningen minska, samtidigt som andelen förnybart producerad el måste öka.

HÖGA ENERGIKRAV FÖR BOSTÄDER OCH FASTIGHETER
Den svenska strategin för energieffektivisering innebär att det ställs allt högre energikrav för bostäder och fastigheter. För lågenergihus och nära-nollenergibyggnader har risken ökat att få övertemperaturer inomhus, vilket leder till ett ökat behov av komfortkyla för att under sommarhalvåret få en god termisk komfort inomhus. Ett bra exempel på en lösning för produktion av komfortkyla är luft-luftvärmepumpen.

FLER VÄRMEBÖLJOR ÖKAR KYLBEHOVET
Den varmaste och torraste sommaren i historien hade Sverige 2018, enligt mätningar och analyser från SMHI. Den värmeböljan visade tydligt hur klimatförändringarna kommer att påverka samhället – inte bara vad gäller utomhustemperaturen – utan även behovet av komfortkyla inomhus.

SOLCELLER FÖR KYLNING
Fortsatta utsläpp av fossil kol till atmosfären gör att medeltemperaturen på jorden ökar, men arbetet att nå målet går trögt. Därför är det extra angeläget att effektivisera vår energianvändning och öka den decentraliserade produktionen av förnybar energi – t.ex med solceller.

HÖGRE TEMPERATURER INOMHUS
Sedan flera decennier har kraven på minskad energianvändning för både företag och bostäder skärpts. De allt strängare kraven har gjort att utvecklingen gått mot småhus och fastigheter som förbrukar allt mindre energi – d.v.s lågenergihus och nära-nollenergibyggnader. Studier visar att det förekommer allt fler fall där lågenergihus och nära-nollenergibyggnader under sommarhalvåret drabbas av övertemperaturer inomhus.

ÖKAD RISK FÖR VÄRMESTRESS
Höga inomhustemperaturer leder till dålig komfort för både boende i bostadshus och småhus, men även medarbetare i företagens fastigheter. Det kan leda till värmestress, speciellt för människor i riskzonen, t.ex äldre och sjuka. Förhöjda temperaturer under en längre tid inomhus innebär även en risk för ökad dödlighet, enligt genomförda studier.

BOVERKET SKÄRPER ENERGIKRAVEN
Boverket har sedan 2017 ett nära-nollenergikrav för byggnader i Sverige. Snart är det dags för ytterligare skärpning av energikraven. År 2021 kommer Boverket att skärpa kraven på både själva byggnaden och den teknik som används för uppvärmning, tappvatten och komfortkyla. De högt ställda energikraven syftar till att minska energianvändningen i bostäder och fastigheter.

STUDIER BELÄGGER ÖKAT KYLBEHOV
Enligt en studie genomförd i Sverige ökar kylbehovet för ett flerbostadshus med mellan ca 30 % och ca 120 %, där spannet beror på vilken ökning av inomhustemperatur som inscenieras. Ett allt varmare klimat leder sannolikt till en högre energianvändning i bostäder och fastigheter, allteftersom behovet av komfortkyla ökar.

SOLPRODUCERAD KOMFORTKYLA ÄR LÖSNINGEN
I framtiden kommer komfortkylsystem att bli lika vanligt som systemen för uppvärmning av bostäder idag. Troligen kommer även användningen av solceller för komfortkylning av bostäder och fastigheter att bli ett allt vanligare inslag i både villakvarteren, stadsmiljön och industriområdena.

Solkraft Sverige är en ledande leverantör av solenergi, som kommer att förse många system för komfortkylning med solproducerad el.