Ökad elektrifiering av vårt samhälle

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Prognoser visar att efterfrågan på el kommer att öka. Övergången till elektrifierade transporter väntas växa dramatiskt. Även industrin fortsätter att ställa om från fossila till förnybara bränslen, samtidigt som digitaliseringen kräver fler datacenter som förbrukar stora mängder energi. Hur stort elbehovet kommer att vara i framtiden är svårt att förutsäga, men prognoserna pekar på minst 50% de kommande 25 – 30 åren.

EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE
Inom den svenska politiken finns nu en beslutsamhet att öka utbyggnaden av förnybar elproduktion, kombinerat med kraftfulla miljömål. Även inom näringslivet finns en övertygelse att skapa förändringar som skall leda till mer förnybar energi och effektivare utnyttjande av tillgängliga resurser.

ALLT FLER ELFÖRBRUKARE
Energieffektiviseringen som pågått under många år har gjort att elbehovet stagnerat, men nu har det tillkommit många nya tillämpningar av el, t.ex elbilar och datacenter. Mycket pekar nu mot att elbehovet i samhället tar ordentlig fart.

FLER SMÅSKALIGA ELPRODUCENTER
Utvecklingen till ett mer elektrifierat samhälle ställer förstås helt nya krav på vårt elsystem. Under lång tid har Sverige byggt ut kapaciteten för elproduktion genom storskaliga centrala anläggningar – t.ex stora vattenkraftverk i Norrland, kärnkraftverk på ett fåtal platser i Götaland och Svealand, samt kraftvärmeverk i de större städerna.

EFFEKTIVARE VIND- OCH SOLKRAFT
Dagens allt mer högpresterande vindkraftverk och effektivare solceller öppnar möjligheter till en mer decentraliserad elproduktion, d.v.s en bredare mix av både storskaliga och småskaliga lösningar för elproduktion.

SNABB SMÅSKALIG UTBYGGNAD
Småskaliga solcellsanläggningar – men även vindkraften – har fördelen att snabbt kunna byggas ut, till skillnad mot vattenkraft eller kärnkraft som kräver många års prövningar av tillstånd, planering, konstruktion och byggnation. Med solceller kan varje villa- och fastighetsägare bidra till en snabbare omställning till förnybar energi, oftast med korta ledtider.

JÄMNARE FÖRDELNING AV ELPRODUKTION
De stora elproducenterna och elnätsbolagen får nya framtida roller – från att tidigare bara ha transporterat el från de stora elkraftverken ut till både stora och små elförbrukare – till att elen numera kan gå i olika riktningar i morgondagens elsystem. Den småskaliga förnybara elproduktionen innebär också att flaskhalsarna i Sveriges elnät – t.ex i Mälardalen och Skåne – avlastas tack vare en decentralisering av elproduktionen.

NÄRPRODUCERAD EL SÄKRAR ELLEVERANSER
Allt detta måste fungera perfekt, oavsett om vinden blåser eller inte, eller om solen skiner eller inte. Till förverkligande av detta krävs fortsatt stora investeringar i elsystemen, vilket ökar komplexitetsgraden och behovet av redundans i elnäten. Samtidigt är alla överens att omställningen till mer närproducerad el är positiv – både för den enskilde och hela samhället.