Solel över Sveriges gränser

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Att anskaffa solceller till egna taket är att tänka ett steg längre – att tänka långsiktigt – att tänka på framtida generationer. En investering i framtidens förnybara energikällor bidrar till att tränga bort fossil energi från marknaden. Det är kanske svårt att föreställa sig för gemene man, men de egna solcellerna på taket hänger ihop med Europas elnät, det globala klimatet – och därmed hela vår framtid.

ELDISTRIBUTION ÖVER LANDETS GRÄNSER
Sveriges elnät är anslutet till Nordens övriga länder, men även till europeiska länder, t.ex Baltikum, Tyskland och Polen. Så rent tekniskt finns egentligen inte någon ”svensk el”, utan elen flödar fritt över landsgränserna. Den riktning elen strömmar beror på var förbrukningen finns momentant, d.v.s det är tillgång och efterfrågan som styr vart elen är på väg. Även tillgänglig överföringskapacitet påverkar hur elen strömmar via Europas elledningar till de olika elförbrukarna.

SMÅ SOLCELLSANLÄGGNINGAR HAR STOR INVERKAN PÅ ELSYSTEMET
Även små lokala elproducenter ger stor verkan på elsystemet. Ett exempel är att om solen lyser över Europa och det är vindstilla över de nordiska länderna, just när den svenska industrin behöver som mest el, så kommer Sverige troligen att behöva importera el från de europeiska producenterna av solel. Statistiken visar dock att det oftast är tvärtom – det vill säga att Europa importerar överskottsel från Norden.

ALLT STÖRRE ANDEL FÖRNYBAR ENERGI
Av den el som produceras i Sverige så kommer ca hälften från förnybara energikällor, framförallt sol, vind och vatten. Den resterande halvan kommer i första hand från kärnkraft, som visserligen inte räknas som en förnybar energikälla, men som är fossilfri. En vanlig missuppfattning är att vår egenproducerade el inte påverkar miljön – vilket inte stämmer. Den el vi producerar i Sverige har en betydande miljöpåverkan, framförallt utanför Sveriges gränser. Ju mer el vi producerar, desto mer kan vi exportera till våra sydliga grannländer, som ofta har en elproduktion som till stora delar består av fossila bränslen. Därmed kan vår rena elproduktion bidra till att spara miljö utanför våra landsgränser.

REN SVENSKPRODUCERAD SOLEL PÅVERKAR HELA EUROPA
Var och en av oss som investerar i solceller ger ett bidrag till en renare miljö – framförallt utanför Sveriges gränser. Solceller på taket innebär en investering i ett eget litet elkraftverk. Den egenproducerade förnybara solelen som förbrukas inom den egna villan eller fastigheten innebär att mindre el behöver produceras från kol, olja och gas i Europa. Om solcellerna dessutom producerar mer solel än vad villan eller fastigheten förbrukar, kan den försäljas till elbolaget. De säljer den i sin tur vidare till det europeiska elsystemet. På så vis kan varje ägare av en solcellsanläggning bidra till att tränga bort fossil energi från marknaden.

EGNA SOLCELLER ALLT VIKTIGARE I FRAMTIDEN
De flesta länder inom EU strävar efter att få en renare elproduktion, men eftersom mycket av elproduktionen i Europa fortfarande använder fossila bränslen, så har egna solceller en viktig miljöpåverkan. Även nedläggningar av svensk och tysk kärnkraftsproduktion påverkar tillgången på el i de europeiska elsystemen, vilket på sikt skall kompenseras med mer förnybar energi.

STORA VARIATIONER I ELPRODUKTIONEN
Den svenska elproduktionen varierar mycket över tid. När det är höga flöden i den svenska vattenkraften och det samtidigt blåser rejält – vilket oftast är fallet på vintern och våren – har solceller mindre betydelse för elhandeln. Under senvåren, sommaren och tidig höst, när det blåser mindre och vattenmagasinen är mindre fyllda, har solceller en större betydelse för elhandeln.

Vattenkraften har flera fina egenskaper eftersom den kan regleras och användas även på vintern. Den fungerar som en effektiv balanskraft, vilket är särskilt viktigt med tanke på att andra förnybara energislag är beroende av solen eller vinden.

EN PÅGÅENDE ENERGIREVOLUTION
Men vi går trots allt mot en framtid där villaägare själva blir såväl producenter som försäljare av el – och ju fler som investerar i solceller, desto snabbare kan fossila bränslen fasas ut Solceller ingår inte bara i en energirevolution för det egna hushållet – utan för hela Sverige, Europa och det globala klimatet.