Digital energistatistik viktig för framtidens fastighetsforvaltning

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Många av Sveriges fastighetsförvaltare sköter fortfarande energistatistik manuellt på papper eller via kalkylark i datorn. Den outnyttjade potentialen till energibesparing i fastigheter är stor. Enligt Förenta Nationerna kan befintlig teknik utnyttjas effektivare. Beräkningar visar att det finns möjligheter att tillgodogöra fastigheter mellan 35–75 % i energibesparing genom att förvaltningen digitaliseras.

MER AUTOMATISERAD INSAMLING AV MÄTVÄRDEN
Mätvärden från t.ex el, vatten, värme och kyla kan sammanställas i form av energistatistik. Det kan ske på dags-, veckor- eller månadsnivå och är något som huvudparten av fastighetsbolagen gör idag. Från tidigare manuellt hantering kan numera allt fler mätvärden samlas in via automatiserade lösningar. Det minskar risken för mänskliga fel och misstag, samtidigt som det avlastar fastighetsförvaltarna.

ENERGIEFFEKTIV ÖVERBLICK
Automatiserad insamling av energistatistik ger bättre kontroll och överblick av exempelvis fastighetens energiförbrukning och och ger förbättrade möjligheter att påverka styrning, reglering och konsumtion i en energieffektivare riktning.

SOLCELLER GER POSITIVT ENERGIBIDRAG
Förnybar energi – t.ex solceller – bidrar också till energistatistiken och ger ett positivt tillskott för ett bättre energiutnyttjande. De egenproducerade solelen kan dessutom bidra till laddning till de allt vanligt förekommande elbilarna och andra elektrifierade fordon.

UTNYTTJA BEFINTLIG TEKNIK
Fastigheter och byggnader svarar globalt för 40 % av energianvändningen, vilket innebär att en energibesparing på angivna 35–75 % skulle ge en kraftfull reducering av energianvändningen – och detta med redan befintlig teknik – genom digitalisering av den ofta manuella insamlingen och hanteringen av energistatistik.

NATIONELLA OCH GLOBALA INITIATIV
En effektivisering av energianvändningen i fastigheter och byggnader, i kombination med en ökande andel förnybar energi, bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Det finns starka krafter – både nationellt och inom EU – som verkar för allt fler nya förordningar och direktiv, samt ny lagstiftning inom området.

SVERIGE LIGGER L FRAMKANT
Tidigare nämnda 35–75 % avser potentiell energibesparing på global nivå. Sverige har en hög energimedvetenhet och har gjort en hel del investeringar i bra system för hantering av energistatistik och energieffektivisering, så den potentiella nivån för energibesparingen får antas vara något mindre i vårt land.

VISSA FASTIGHETSBOLAG STICKER UT
Redan idag finns svenska fastighetsbolag som uppnår elbesparingar på upp till 80 % i vissa fastighetsbestånd, vilket beror på intensiva satsningar på modern elteknik, långt gången fastighetsautomation och energisnål utrustning – alltså system som redan finns att tillgå på marknaden. Även investering i solceller är en del av förklaringen till hög besparingspotential på energisidan.

BÄTTRE ENERGIUTNYTTJANDE EN KONKURRENSFÖRDEL
Fastighetsägare som redan nu kan erbjuda minskad energianvändning har en stark konkurrensfördel. På sikt kommer allt fler att upptäcka potentialen att arbeta med digitaliserad energistatistik för bättre energiutnyttjande. Det ger större korrekthet i investeringskalkyler, som inte längre bygger på uppskattningar, utan på den faktisk energianvändningen.

DIGITALISERAD ENERGISTATISTIK GER FÖRDELAR FÖR ALLA
Resultatet är energibesparingar ger fastighetsägare mer klirr i kassan, bidrar till minskade energikostnader, högre fastighetsvärdering och nöjdare hyresgäster. På global nivå ger det bättre resursutnyttjande, mindre klimatbelastning och en friskare värld för oss alla.