Solceller till företag ger skalfördelar

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Solcellsboomen fortsätter i såväl Sverige som internationellt. I denna snabba tillväxt blir företag och fastighetsägare i allt större utsträckning intresserade att satsa på lönsamma solceller och andra klimatsmarta energisystem. Det ger besparingar både i antal inköpta kilowattimmar, reducerade koldioxidutsläpp och minskad användning av fossila bränslen. Solceller ger företaget minskade elkostnader, men bidrar också till en bättre miljö.

STORA SOLCELLSANLÄGGNINGAR GER SKALFÖRDELAR
Företag har ofta stora platta takytor som är väl lämpade för solceller. Stora anläggningar erbjuder skalfördelar gentemot mindre, eftersom det är billigare per installerad kilowatt att bygga storskaliga solcellsanläggningar än mindre. Är taket låglutande – d v s med lutning mindre än 5 grader – förenklar det installationen av solceller och gör den ännu mer prisvärd. Det betyder också att återbetalningstiden förkortas och avkastningen blir större.‍

Platta tak med marginell lutning har goda förutsättningar för installation av kostnadseffektiva solcellsanläggningar med hög elproduktion. Om dessa stora takytor ligger i söderläge blir elproduktionen från solcellerna extra gynnsam, med fler producerade kilowattimmar per installerad kilowatt – kWh / kWp. Det ger en avkastning som omedelbart syns i resultaträkningen.

IMMUNITET MOT ELPRISHÖJNINGAR
Genom att investera i en solcellsanläggning till företagets fastighet minskar elräkningen, eftersom en stor andel av den el som solcellerna producerar egenkonsumeras av den underliggande verksamheten. Företaget blir delvis immun mot framtida prisökningar på nätelen, tack vare att solcellsanläggningen producerar solel till ett fast pris per kWh. Beräkningen är enkel – dividera den förväntade elproduktionen i kilowattimmar under 30 år med investeringskostnaden – d v s priset för den komplett installerade solcellsanläggningen.

SOLCELLER GER GOD AVKASTNING
Att investera i solceller är ett bra sätt att sänka företagets driftskostnader, samtidigt som investeringen ger god avkastning – oftast i spannet 7 – 12 % – under solcellsanläggningens hela livslängd. En rekommendation är att dimensionera solcellsanläggningen efter företagets elförbrukning, så att andelen egenkonsumerad solel blir så stor som möjligt. Överskottselen – d v s den andel av elen som inte förbrukas inom fastigheten – har ett betydligt mindre värde än den solel som faktiskt förbrukas av företaget i fastigheten.

ÖVERSKOTTSELEN KÖPER ELBOLAGEN
Solcellsanläggningar producerar nästan alltid en viss andel överskottsel – d v s den producerade solelen som överstiger fastighetens elbehov och därmed inte kan förbrukas i fastigheten. Det gäller t ex på sommaren med stor solinstrålning, men med ett mindre elbehov på grund av att företagets bemanning och verksamhet är reducerad. Ersättningen för överskottselen som elhandelsbolagen betalar motsvarar i stort elmarknadens spotpris, plus några ören extra för ursprungsgarantier, elcertifikat m m. Elnätsbolagen – d v s ägarna av elnäten – betalar ytterligare några ören per inmatad kWh överskottsel som s k nätnytta. Det beror på att lokalt producerad el ger mindre förluster i elnäten. Kort sagt – de få ören i extra intjäning vid försäljning av överskottselen motiverar inte allena en investering i solceller.

LÖNSAM OCH PROBLEMFRI DRIFT I MÅNGA ÅR
Alla företag med stora platta takytor har möjlighet att investera i solceller. Hänsyn bör förstås tas till fastighetens elbehov, energiförbrukning och effektuttag, samt takets hållfasthet och bärighet. Om dessa parametrar ger ett positivt utslag, är det ingen tvekan att rekommendera investering i en solcellsanläggning. Det innebär problemfri och klimatsmart energiförsörjning till företaget i fastigheten, som ger ett fast pris per kilowattimma för den mest förnybara energin som existerar. Solenergi förnyas varje sekund, till skillnad från förnybara biobränslen som förnyas i mångåriga cykler, eftersom koldioxiden först måste infångas av växtligheten innan den kan förbrännas igen.‍

Ett annat starkt argument för företag att investera i solceller är att effektgränsen för att bli befriad för energiskatt på egenkonsumerad el fr o m 1 juli 2021 höjs från 255 kW till 500 kW. Upp till denna gräns är all egenkonsumerad solel befriad från energiskatt. En solcellsanläggning på 500 kW på platt tak ger i södra Sverige en solelproduktion på ca 450 000 – 500 000 kWh per år.

STÄRK VARUMÄRKET OCH ERBJUD LADDEL FRÅN SOLCELLER PÅ EGNA TAKET
Använd den 100% förnybara solenergin som skördas direkt från företagets egna tak till att erbjuda elbilsladdning – oavsett om det handlar om de anställda eller kunders elbilar eller laddhybrider. Besökare kan erbjudas laddmöjligheter under besökstiden eller i samband med gemensamma affärsmöten. Ge dem möjligheten att ladda elbilen eller laddhybriden, för att kunna ta sig vidare till nästa kund eller hem utan att behöva utnyttja dyra laddare utmed de stora vägarna. Även batteri- och energilager blir ekonomiskt allt intressantare, tack vare ökade elpriser, större skillnader med dag- och nattariffer och allt billigare solcellsteknik. Så komplettera gärna med extra solpaneler för nästan helt kostnadsfri ladd-el!

HÅLL KOLL PÅ SOLINSTRÅLNINGEN
Ett tips – en soleffektmätare är en god försäkring vid investering i solceller till företaget. Det säkerställer att solcellsanläggningen i varje ögonblick producerar rätt mängd solel. Om oturen är framme kan små avvikelser ge betydande effektförluster på längre sikt. Exempel på orsaker till försämring av energiutbytet är skuggbildningar från träd som växer, ventilationskåpor, skorstenar, rör, flaggstänger, fågelspillning m m. De negativa effekterna av skuggor kan ofta variera beroende på årstid och är därför inte alltid uppenbara vid tillfället för installationen.