Förnybar energi från sol och vind ökar mest

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Elproduktionen i Sverige är nästintill fossilfri – d.v.s ca 98 % kommer från fossilfria energislag. Det bidrar till mycket låga klimatutsläpp – bland de lägsta i världen. Vår energimix – där ca 80 % kommer från kärn- och vattenkraft – gör att vi har en bra grundläggande försörjning av el i Sverige. Men de förnybara energislagen solenergi och vindkraft är på start frammarsch och ökar sina andelar av svenska energiförsörjning.

VÄDERBEROENDE OCH VÄDEROBEROENDE ENERGISLAG
De väderoberoende energislagen kärnkraft och biokraft – och i viss mån vattenkraft – balanserar de väderberoende energislagen solenergi och vindkraft. Det samspelar bra med varandra och ger en god balans i svensk energiförsörjning. Dock kan det uppstå kraftiga variationer, som t.ex i våras när det under perioder uppstod både överskott och underskott i svensk energiproduktion, beroende på driftstopp och underhållsarbeten i kärnkraftverken, stora variationer i vindkraftverkens elproduktion beroende på mängden blåst m.m.

ALLTMER FÖRNYBAR ENERGI
Andelen förnybar energi i Sverige blir allt större, vilket förstås säkrar den svenska elförsörjningen. Mer än hälften av svensk elproduktion kommer från förnybara energikällor, såsom solenergi, vatten- och vindkraft. Av dessa tre energislag har vattenkraften den största andelen, som följs av vindkraften och slutligen solenergin.

VATTENKRAFTEN
Den förnybara energin är väderberoende. Andelen vattenkraft är beroende på nederbördsmängden, d.v.s hur mycket det snöar och regnar, speciellt i Norrland där de flesta större vattenkraftverk finns.

Vattenkraften byggs knappt ut längre, men både vind- som solkraft ökar starkt. Vindkraften har ökat tjugofalt sedan millennieskiftet – från 457 GWh år 2000 till 16 623 GWh 18 år senare. Det motsvarar en ökning på ca 3 500 %.

VINDKRAFTEN
Andelen producerad el från vindkraften beror på hur mycket det blåser, och andelen solenergi som kan genereras beror på solinstrålningen och molnigheten – kort sagt hur mycket solen skiner.

Mellan åren 2017 och 2018 minskade vindkraftens elproduktion med närmare 5 %, vilket beror på att det blåste mindre. Det ger en bild av förnybara energislags väderberoende. Men tillväxten inom vindkraften fortsätter att öka. Anledningen är att vindkraftverk blir allt billigare att producera och uppföra. Trenden med sjunkande priser förutspås fortsätta, tack vare en intensiv teknikutveckling.

Av Sveriges totala elproduktion på ca 160 TWh utgör vindkraften ca 10 %, men är för år 2020 på väg att passera 20 TWh, d v s en ännu högre andel av svensk energiförsörjning. Prognosen till fram till och med 2022 är 38 TWh, d v s en fördubbling.

SOLKRAFTEN
Även elproduktionen från solenergin fortsätter att öka kraftigt – dock från en mycket liten andel på knappt 0,25 % – ca 0,4 TWh för är 2018. Till och med 2022 år visar prognosen en ökning till 1,7 TWh, vilket innebär en snabbare ökning än tidigare bedömningar. Det innebär en fyrdubbling på 4 år.

Fördelen med solenergin är att den kan byggas ut på befintliga fastigheter och byggnader, så den tar för dessa tillämpningar ingen extra markyta i anspråk. Däremot täcker förstås solcellsparker en hel del markyta och tyckas vara väldigt stora, men rent teoretiskt behövs det mindre än Ölands yta för att försörja hela Sverige med 100 % solenergi. En annan fördel är att solcellerna varken stör djur, natur eller människor.

STARK UTVECKLING
Även om solenergin ännu så länge bara står för en liten av Sveriges totala elproduktion, så visar trenden en stark tendens uppåt och som drivs av en snabb teknikutveckling. Idag står sig energin från solceller väl i konkurrensen med andra energislag, även på våra nordliga breddgrader.

SIKTE PÅ 100 % FÖRNYBAR ENERGI
Trenden mot förnybar energi visar inga tecken på avmattning, tvärtom. Vem vet, inom en inte alltför avlägsen framtid kanske Sverige drivs helt av förnybara energislag. Tekniskt är det fullt möjligt – och numera även ekonomiskt lönsamt.

Att satsa på solkraften har en enorm potential – så tveka inte att kontakta Solkraft Sverige inför kommande solcellsprojekt.