Fler än hälften av svenskarna har solcellsanläggning om 10 år

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Av 1 000 tillfrågade svenskar tror 52 % att de kommer att äga en egen solenergianläggning inom tio år, enligt en undersökning genomförd av Kantar Sifo, på uppdrag av branschföreningen Svensk Solenergi. Ungefär 3 % av dessa besvarade att de redan har en solcellsanläggning.

SOLENERGI POPULÄRAST
Intresset för solenergi är stort och fortsätter att öka. Redan tidigare undersökningar visade att solenergi är det populäraste energislaget. Tillväxtpotentialen är rejäl eftersom potentialen bland svenska villatak är ca 5 TWh.

SNABBARE ENERGIOMSTÄLLNING
Drygt 4 av 5 svenskar tror att solenergi har en viktig roll i den framtida energiförsörjningen. Mer än hälften skulle gärna se en snabbare omställning till mer förnybar energi och gärna påskynda processen genom att anskaffa en egen solenergianläggning. De flesta tycker inte att coronapandemin minskat deras intresse att vilja investera i solceller.

VISS TVEKSAMHET
Men det finns en del invändningar bland svenskarna som gör dem tveksamma till en investering. Drygt hälften – 53 procent – anser att den svenska väderleken gör solenergi ekonomiskt ointressant och knappt en femtedel – 18 procent – kan inte svara på frågan. Därutöver verkar knappt hälften – 46 procent – att de inte besitter den tekniska kunskap som de tror krävs för att driva en egen solcellsanläggning.

ÖVERBRYGGA KUNSKAPSLUCKA
Uppenbarligen finns ett kunskapsglapp mellan potentiella solcellsägare och verkliga fakta när det kommer till solenergis möjligheter i Sverige. Till exempel har stora delar av södra och mellersta Sverige, samt kustremsan i Norrland nästan lika stor solinstrålning som mellersta Europa.

FLER HAR RÅD MED SOLCELLER TACK VARE GRÖNT ROTAVDRAG
Även den egna ekonomin bland svenskar kan vara en hämmande faktor. Exempelvis anser 58 procent att en solcellsanläggning på egna villataket kostar för mycket. 63 procent skulle önska ett högre rotavdrag för att en solcellsanläggning skall vara intressant. Därför kan regeringens nya förslag till ett s.k grönt rotavdrag vara en rätt väg att gå, där avdraget föreslås höjas från nuvarande 9 % till 15 % på hela investeringen, d.v.s både material- och arbetskostnad.

GOD KLIMATNYTTA OCH LÅNGSIKTIG LÖNSAMT
Det stora intresset för solenergi visar att människor gärna vill bidra till en grön energiomställning som är bra både för klimatet, närmiljön och den egna plånboken. Bidragande är förstås de allt lägre priserna för solcellsanläggningar – med massiva prissänkningar för 5 – 10 år sedan – som gör en investering i solceller lönsam. Sedan några år följer prisutvecklingen en mer utplanande kurva, och därför är det gröna rotavdraget extra välkommet!

Att det finns en mycket stor potential för mer solceller i Sverige, samt att det långsiktiga intresset fortsätter att växa, är två nyckelfaktorer för en hög och stabil fortsatt tillväxt inom solenergibranschen.