Solenergi tar täten på elmarknaden

Artikel skriven av Ulf Wengeler

Coronapandemin har orsakat mycket skada för världen, men den beräknas också minska utsläppen från energisektorn med ca 7 % för år 2020 – d.v.s de ligger på samma nivå som för 10 år sedan. Omvänt så har förnybar energi fortsatt sin tillväxtresa under året – i motsats till alla andra energislag.

FÖRNYBAR ENERGI SPRINGER FÖRBI KOLET
Ännu så länge har fossilt kol övertaget när det gäller energislag för elproduktion, men kommer inom ca 5 år att vara omsprunget av förnybar energi som källa för framtidens elproduktion. Det förutspår Internationella energimyndigheten IEA i en nyligen publicerad rapport.

OLIKA SCENARIER
I rapporten utgår de från fyra scenarier:

  • Första scenariot med redan existerande regler och målsättningar och en avtagande pandemi,
  • Andra scenariot som ovan, men med en mer långsam återhämtning efter pandemin,
  • Tredje scenariot med hållbar utveckling enligt målen i Parisavtalet,
  • Fjärde scenariot där världens länder siktar på koldioxidneutralitet till år 2050.

TILLFÄLLIG MINSKNING AV UTSLÄPP
Årets utsläppsminskning av koldioxid är tyvärr bara tillfällig – likaså svackan inom världsekonomin. Rapporten konstaterar att låg ekonomisk tillväxt inte är någon bra strategi för att säkerställa låga globala utsläpp. Världen är långt ifrån att göra tillräckligt för en avgörande minskning av de klimatskadliga utsläppen.

KOMMANDE 10 ÅR AVGÖR PLANETENS FRAMTID
Rapporten – som heter World Energy Outlook 2020 – menar att de kommande 10 åren är helt avgörande för att radikalt minska utsläppen av koldioxid och kraftigt öka utbyggnaden av förnybar energi, och som endast kan uppnås genom en strukturomvandling inom transport- och energisektorn. I rapporten konstateras att ″de beslut som fattas i dag kommer att ha betydelse för kommande generationer″.

CORONA KAN VARA VÄNDPUNKTEN
Det satsas enorma belopp världen över för en global ekonomisk återhämtning efter coronapandemin. Därför öppnas en historisk möjlighet att frysa utbyggnaden av kolkraft och fasa ut övriga gamla fossila energisystem, och istället satsa resurserna på en fossilfri framtid som bygger på gröna energislag.

EXPANSIV UTBYGGNAD AV FÖRNYBAR ENERGI
Den gemensamma nämnaren för alla scenarier i rapporten är att förnybar energi spelar en huvudroll. Utgångspunkten för scenarierna är nuvarande regler och förordningar, samt de målsättningar som olika länder i världen har idag. Redan år 2025 kommer den gröna energisektorn att passera kolkraft som huvudkälla för elproduktionen. År 2030 kommer förnybar energi att svara för ca 80 % av ökningen i elproduktion.

VATTENKRAFTEN STÖRSTA FÖRNYBARA ENERGIKÄLLA
Vattenkraften kommer även fortsättningsvis att vara den största källan till förnybar energi på det globala planet, men gällande tillväxttakten står solenergi i fokus, följt av vindkraften – både på land och till havs.

SOLENERGI SLÅR NYA REKORD
Solenergi förutspås blir det ledande energislaget på den globala elmarknaden. Från och med år 2022 kommer solenergin – utifrån dagens politiska riktlinjer – att slå nya utbyggnadsrekord varje år.

SOLCELLER BILLIGARE ÄN KOLKRAFT
Tack vare de senaste 10 årens prisfall på solcellsanläggningar, är de redan idag billigare än att nyetablera kolkraft- eller gaskraftanläggningar. Detta gäller för de flesta länder i världen, där den alstrade elen från alla nya solenergiprojekt blir den billigaste världen skådat fram tills idag.

OLJA SNART INTE LÄNGRE I TÄTPOSITION
Enligt rapporten har världens ledande olje- och gasföretag gjort avskrivningar på sina tillgångar med drygt 50 miljarder US-dollar. Bara på ett år – mellan 2019 och 2020 – har investeringar i olja och gas minskat med ca 30%.

POLITISKA SPELREGLER STÅR I VÄGEN
Den ökade globala efterfrågan på olja kommer att stagnera inom 10 år. Eftersträvansvärt är om efterfrågan på olja kunder reduceras redan nu, men utan stora förändringar i politiska spelregler finns inga tecken på en snabb nedgång. Med utgångspunkt från den politik som råder idag kommer efterfrågan att stiga upp till de nivåer som var innan coronapandemin slog till.

Om världens regeringar, investerare och andra beslutsfattare skulle öka ambitionsnivån vad gäller utbyggnaden av förnybar energi, så att det motsvarar scenariet där det hållbara målet har skärpts, kan tillväxten av både solenergi och vindkraft ökas ännu mer kraftfullt, vilket skulle tillfredställa den globala utmaningen att försöka hejda en klimatkollaps.