Platta takytor effektiva för solelproduktion

Artikel skriven av Ulf Wengeler · Bild: Castellum bygger Nordens största solelsanläggning i Göteborg

De flesta platta eller flacka takytor är väl lämpade för produktion av solenergi. Installationen görs enkelt och snabbt, eftersom solpanelerna inte behöver någon infästning. De fixeras genom ett s.k ballastsystem av tyngande klossar. Det finns även fästen som kan svetsas fast i papp- eller bitumentaket. Samma metod används för PVC- och gummidukstak. Fördelen är lägre vikt, samtidigt som man – likt ballastsystemet – slipper takpenetrering med risk för fuktinträngning och vattenläckage.

SOLCELLER FÖR INDUSTRITAK
Ett platt eller flackt stort industritak är optimalt för solelproduktion. För de flesta industrifastigheter är solceller en bra metod för att minska elkostnaderna. Den producerade solelen kan användas direkt i den underliggande verksamheten – till maskiner, processer, belysning, kyla och så vidare. Industriverksamheter har ofta även höga effekttoppar, speciellt när maskiner och produktion startas upp. Dessa effekttoppar kan solceller kapa, vilket bidrar till lägre effektavgifter – och ibland även ett billigare effektabonnemang. Ofta kan nästan all producerad solel egenförbrukas direkt av verksamheten i fastigheten.

TAK FÖR SOLCELLER PÅ LAGER- OCH LOGISTIKFASTIGHETER
Lagerbyggnader och logistikfastigheter har ofta extra stora tak. Det sänker kostnaden per installerad kilowatt solceller. Dessa byggnader och fastigheter har ofta också ett större kylbehov – speciellt fryshallar och köpcentra. Det innebär en god anpassning av solelproduktionen till verksamhetens elförbrukning och elprofil.

SOLPANELERNAS VÄDERSTRECK OCH LUTNING
För högsta möjliga elproduktion från solceller bör solpaneler på lutande tak installeras i söderläge. Det ger hög elproduktion mitt på dagen, och något lägre under tidig förmiddag och sen eftermiddag. Om solpanelerna istället lutas åt öster och väster fördelas produktionen av solelen jämnare över dagen, utan någon tydlig effekttopp mitt på dagen. Även en mix av söderläge för en grupp av solpaneler, och öst-/västläge för en annan grupp solpaneler, kan för vissa fastigheter vara den bästa lösningen. I slutändan är det fastighetens elförbrukning och elprofil som avgör valet av väderstreck för solpanelerna.

BEFRIELSE FRÅN ENERGISKATT
Gränsen för befrielse från energiskatt (eller snarare 0,5 öre/kWh) går vid 255 kW installerad effekt solceller, men för industrilokaler och serverhallar gäller inte denna gräns. På denna typ av fastigheter finns det därför ytterligare en anledning att bygga så stor solcellsanläggning som möjligt.

SVERIGES STÖRSTA SOLELANLÄGGNINGAR PÅ TAK
Rekorden har duggat tätt gällande stora solcellsanläggningar på tak. Solcellsanläggningen på Väla Centrum i Helsingborg byggdes år 2016 med en installerad effekt på 1,1 MW. År 2018 byggde nätapoteket Apotea.se en ny logistikpark i Morgongåva med 1,5 MW installerade solceller. Castellum får under sommaren 2020 en av Nordeuropas största solcellsanläggningar på en av sina nyaste logistikfastigheter – Hisingen Logistikpark – utanför Göteborg. En investering på 27 Mkr och som omfattar ca 30 000 kvm solceller med en årsproduktion på 3,3 GWh.

Om utbyggnadstakten fortskrider i samma omfattning är det fullt möjligt att 10% av elproduktionen i Sverige kommer från solenergi år 2030.

HÄNSYN TILL SKUGGEFFEKTER, REGELVERK OCH FÖRORDNINGAR
Det är inte bara vinkel, väderstreck och lutning på taket och dess solpaneler som spelar en roll vid beräkning av lönsamhet och effektivitet för en solcellsanläggning. Skuggande objekt, t ex ventilationsaggregat, takhuvar, närstående träd, flaggstänger, antenner och intilliggande byggnader, påverkar solelproduktionen betydligt. Därför är en skugganalys viktig, som tar hänsyn både till skuggors påverkan och utbredning under olika tider under dagen, men även vid olika årstider. Även regelverk och förordningar måste tas hänsyn till, så att den planerade solcellsanläggningen uppfyller gällande lagar, normer och krav.

SKILLNADER MELLAN LITEN OCH STOR SOLCELLSANLÄGGNING
Det är stor skillnad mellan installation av solceller på en villa och solceller på en stor industriell fastighet. För bästa lösning bör specialiserade solcellskonsulter på erfarna solcellsföretag, med expertkompetens inom stora solcellsanläggningar, rådfrågas och anlitas för att uppnå bästa resultat.

Kunniga solcellskonsulter tar fram den allra mest lönsamma och effektiva solcellslösningen för varje given fastighet. De tittar på fastighetens förutsättningar och presenterar sedan ett optimerat förslag.